Monday, March 16, 2009

Amal..Bagaimana Kita Melakukannya..

Assalammualaikum da n salam sejahtera,Amal suatu yang akan di nilai Oleh Allah swt, bagaimana kita melihat da n mempunyai anggapan terha da p amal-amal yang kita lakukan, a da kah kita mahu melakukan amal-amal itu kerana untuk men da patkan pujian? Ingin untuk men da patkan ganjaran atau ingin untuk mencari kere da an allah swt. Setiap matlamat akan memberikan tin da kan yang berbeza di da lam melaksanakan tugas tersebut.Pengorbanan yang dilaksanakan bergantung kepa da perasaan da n tangganpan yang a da di da lam diri seseorang, bagaimana beliau melihat tugas da n tanggung jawab yang telah diberikan, sama da kita berfikiran positif atau ti da k tugas-tugas tersebut tetap kita akan melakukan, Cuma apabila kita berfikiran positif segala yang kita terima akan dilaksanakan dengan ceria da n persedian untuk memastikan ianya akan terlaksana dengan baik da n cemerlang. Sebaliknya jika kita berfikiran negetif, kita akan menerima tugas tersebut dengan perasan susah, ti da k sepenuh hati da n akan melaksanakan tugas dengan rasa ti da k ceria yang menyebabkan akhirnya tugas-tugas tersebut ti da k dilaksanakan dengan sebaik mungkin da n berakhir dengan banyak kegagalan berbanding dengan kejayaan.Bagi orang yang positif ti da k semestinya sentiasa Berjaya tetapi apabila melalui kegagalan ia sentiasa berfikir mungkin a da yang terbaik yang perlu dilakukan bagi mengatasi kegagalan tersebut, atau ia berfikir mungkin aku belum lagi melakukan yang terbaik, jika gagal juga ia tetap berusaha kerana kegagalan menyebabkan ia lebih matang da n mungkin ini suatu pengajaran bagi dirinya agar ti da k melakukan kegagalan yang lebih besar di kemudian hari.Oleh sebab itu kita ti da k boleh lari da ri berbaik sangka terha da p Allah swt kerana semua yang berlaku a da lah di da lam ketentuan Allah swt da n Allah maha mengetahui mengapa perkara itu berlaku seperti yang kita lihat da n mesti a da yang terbaik yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki segala kegagalan yang kita ha da pi. A da lah lebih baik menye da ri kesilapan yang berlaku da ripa da ti da k menye da ri yang kita telah melakukan kesilapan, a da lah lebih baik bermula da ri ti da k bermula langsung, setiap langkah akan menyebabkan kita bera da jauh di ha da pan. Yang perlu kita lakukan a da lah merasai kita mampu melakukan yang terbaik da n yang terbaik itu hanya akan dicapai apabila kita merasakan da n beranggapan yang kita boleh melaksanakan dengan izin Allah swt. Allah hu alam

0 comments: